WYCIĄG Z REGULAMINU
PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PROOBRONNI-TERYTORIALNI”
DLA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KLASY MUNDUROWE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
DOTYCZĄCY KONKURSU 

 

§3 REJESTRACJA KLASY MUNDUROWEJ W KONKURSIE.

3.1.        KLASA mundurowa (dalej „KLASA”) chcąc wziąć udział w KONKURSIE działa przez PRZEDSTAWICIELA, który rejestruje pracę konkursową KLASY poprzez wypełnienie elektronicznego formularza konkursowy dostępnego na stronie www.proobronni-terytorialni.pl.

3.2.        KONKURS rozpoczyna się 20 października 2017 r. i trwa do 20 listopada 2017 r. Zgłoszeń prac konkursowych w KONKURSIE można dokonywać w terminie do 20 listopada  2017 r.

3.3.        PRZEDSTAWICIEL rejestrujący udział danej KLASY w KONKURSIE akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów na ich udział w KONKURSIE na warunkach określonych w regulaminie i ponosi wyłączną odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Formularz zgody rodziców stanowi załącznik nr 1 (TP-K-1) do niniejszego regulaminu. Wypełniony i podpisany, przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych każdego ucznia KLASY biorącej udział w KONKURSIE formularz SZKOŁA przechowuje we własnym archiwum przez okres 5 lat, a ORGANIZATOR  ma prawo w każdej chwili poprosić szkołę o ich przedstawienie.

§4  ZASADY KONKURSU.

4.1.        Konkurs polega na przygotowaniu przez zarejestrowaną KLASĘ wydarzenia społecznego promującego postawy patriotyczne, przygotowanie proobronne, tradycję narodową, itp.

4.2.        Wydarzenie może mieć dowolną formę np. szkolenie proobronne, wykład edukacyjny, przedstawienia lub wystawy promującej ważne postacie i wydarzenia z dziejów Polski.

4.3.        Z przygotowanego wydarzenia społecznego KLASA musi przygotować film trwający od 2 do 5 minut prezentujący dane wydarzenie, zwany dalej „PRACA”.

4.4.        PRACA powinna zostać zgłoszone przez formularz konkursowy znajdujący się na stronie PROGRAMU www.proobronni-terytorialni.pl w terminie do 20 listopada 2017 r. W formularzu konkursowym powinien zostać podany linki do filmu, który uprzednio został zamieszczony na dowolnej platformie online (np. YouTube, Vimeo).

4.5.        PRACA powinna stanowić twórczość uczniów KLASY zgłoszonej do KONKURSU.

4.6.        PRZEDSTAWICIEL zgłaszając formularz konkursowy w trybie wskazanym w § 4.4 regulaminu oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia PRACY w KONKURSIE, w szczególności posiada zgody wszystkich autorów PRACY, ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych uczniów, Dyrektora szkoły i Nauczyciela KLASY na zgłoszenie PRACY do KONKURSU, publikację prac, zdjęć lub/i wizerunku autorów, nauczyciela KLASY oraz na przeniesienie praw autorskich do utworu na rzecz ORGANIZATORA. Formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz o przeniesieniu praw autorskich do pracy konkursowe i zdjęć” stanowi załącznik nr 2 (TP-K-2) do niniejszego regulaminu. PRZEDSTAWICIEL ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. ORGANIZATOR  zapewnia, że prace konkursowe nie będą wykorzystywane do celów o komercyjnym charakterze, albowiem zamiarem ORGANIZATORA jest wyłącznie pokazanie nagrodzonych prac konkursowych i ich twórców w celach promocyjnych i informacyjnych dla rozpropagowania PROGRAMU i jego założeń.

4.7.        Wypełniony i podpisany przez uczniów, rodziców lub przedstawicieli ustawowych uczniów oraz Dyrektora szkoły formularz, stanowiący załącznik nr 2 (TP-K-2) szkoła przechowuje we własnym archiwum przez okres 5 lat, a ORGANIZATOR  ma prawo w każdej chwili poprosić szkołę o jego przedstawienie.

4.8.        PRZEDSTAWICIEL może wycofać z KONKURSU daną KLASĘ, ale wówczas traci prawo do możliwości otrzymania nagrody za pracę konkursową danej KLASY.

4.9.        ORGANIZATOR  ma prawo wykluczyć KLASĘ z KONKURSU w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu.

4.10.      Każda KLASA może wziąć udział w konkursie jeden raz w danym roku szkolnym.

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY.

5.1.        Rozstrzygnięcie KONKURSU nastąpi w terminie do 30 listopada 2017 r., poprzez podanie informacji o wynikach KONKURSU na stronie internetowej www.proobronni-terytorialni.pl.

5.2.        Pulę nagród w Konkursie stanowią:

a)    pięć szkoleń strzeleckich z broni palnej dla uczniów pięciu najlepszych KLAS,

b)    200 treningowych opasek uciskowych dla dwudziestu najlepszych KLAS.

5.3.        Całkowita wartość nagród w Konkursie wynosi 52.600,00 złotych brutto.

5.4.        Nagrody w Konkursie otrzymają SZKOŁY, z których zgłoszone prace konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez komisję powołaną przez ORGANIZATORA,
z punktu widzenia wartości artystycznej i oryginalności, a także z punktu widzenia kryterium innowacyjnego odzwierciedlenia przez pracę tematu, określonego w par. 4.1 i 4.2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele powołani przez ORGANIZATORA .

5.5.        Nagrody zostaną rozdane wg następujących zasad:

a)    Pięć najwyżej ocenionych PRAC zostanie nagrodzonych szkoleniem strzeleckim na broni palnej kbk AK i Glock oraz dziesięcioma treningowymi opaskami uciskowymi,

b)    Kolejnych 15 najwyżej ocenionych PRAC zgłoszonych ze SZKÓL zostanie nagrodzonych 10 treningowymi opaskami uciskowymi.

5.6.        Nagrody rzeczowe mogą zostać oficjalnie wręczone PRZEDSTAWICIELOM przez ORGANIZATORA w siedzibie szkoły, bądź dostarczone do SZKÓŁ kurierem
w terminie do 20 grudnia 2017 r.

5.7.        PRZEDSTAWICIEL zobowiązany jest odesłać listem poleconym w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia nagród, na adres ORGANIZATORA, podpisaną „Listę Odbioru Nagród”, stanowiącą załącznik nr 3 (TP-K-3) do niniejszego regulaminu. Dokument ten jest potwierdzeniem, iż nagrody trafiły zgodnie z założeniami konkursu do SZKOŁY. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, PRZEDSTAWICIEL zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu ORGANIZATOROWI otrzymanych nagród, chyba że przed zażądaniem zwrotu, ORGANIZATOR wyznaczy jeszcze Przedstawicielowi dodatkowy 14 dniowy termin na dopełnienie formalności.

5.8.        Nagrodzeni nie mogą żądać zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

5.9.        PRZEDSTAWICIEL wyraża zgodę na podanie informacji o udziale uczniów danej KLASY w KONKURSIE na stronie internetowej www.proobronni-terytorialni.pl, na Facebooku PROGRAMU oraz w mediach w celu podania do publicznej wiadomości informacji o KONKURSIE.

NAPISZ DO NAS

Odpiszemy w ciągu 24 h.

Not readable? Change text. captcha txt