REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO I KONKURSU „PROOBRONNI-TERYTORIALNI”
DLA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KLASY MUNDUROWE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE.

1.1.        Organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Proobronni- Terytorialni” (dalej „PROGRAM”) jest Stowarzyszenie FIA – Fideles et Instructis Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią (dalej „ORGANIZATOR ”) z siedzibą w Warszawie, ul. 11 Listopada 17/19, KRS 0000409548, REGON 145999244, NIP 9512354349.

1.2.        PROGRAM realizowany jest w ramach powierzenia zadania publicznego Stowarzyszeniu FIA przez Ministerstwo Obrony Narodowej i jest finansowany w 100% przez Ministerstwo.

1.3.        PROGRAM realizowany jest we współpracy z Biurem do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

1.4.        Odbiorcami PROGRAMU są uczniowie i nauczyciele ze szkół prowadzących klasy mundurowe.

1.5.        W ramach PROGRAMU realizowany jest również konkurs, w którym  mogą brać udział uczniowie szkól o profilu mundurowym na terenie całej Polski (dalej „KONKURS”). Konkurs obejmuje takie dziedziny jak nauka, kultura i sztuka.

1.6.        Głównym celem PROGRAMU jest wsparcie procesu edukacyjnego wśród uczniów klas mundurowych w zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych poprzez dostarczenie opracowanych materiałów edukacyjnych w formie 22 scenariuszy lekcji do szkoły w zestawie edukacyjno-dydaktycznym.

1.7.        Głównym celem KONKURSU jest edukacja i kształtowanie u uczniów  postaw patriotycznych.

1.8.        Branie udziału w PROGRAMIE nie jest jednoznaczne z braniem udziału w KONKURSIE. KONKURS jest dla chętnych klas mundurowych spośród szkół, których przedstawiciele zamówią zestaw edukacyjny i wymaga odrębnego procesu rejestracji poprzez zgłoszenie pracy konkursowej.

1.9.        PROGRAM rozpoczyna się 20 września 2017  r. i trwać będzie do 27 grudnia 2017 r.

1.10.      Zestawy edukacyjne można zamawiać przez stronę internetową programu www.proobronni-terytorialni.pl od 20 września 2017  r. do  30  listopada 2017 r.

1.11.      Szkoły prowadzące klasy o profilu mundurowym zwane są w regulaminie „SZKOŁĄ”.

1.12.      Dyrektor szkoły lub Nauczyciel klasy zwani są w regulaminie „PRZEDSTAWICIELEM”.

§2 REJESTRACJA SZKOŁY W PROGRAMIE.

2.1.        SZKOŁA chcąc wziąć udział w PROGRAMIE działa przez PRZEDSTAWICIELA, który rejestruje SZKOŁĘ poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.proobronni-terytorialni.pl.

2.2.        PRZEDSTAWICIEL jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem PROGRAMU.

2.3.        Rejestracja SZKOŁY przez PRZEDSTAWICIELA jest równoznaczne z zamówieniem zestawu materiałów edukacyjno-dydaktycznych. ORGANIZATOR  dostarczy zestaw na adres SZKOŁY i nazwisko osoby dokonującej rejestracji.

2.4.        Istnieje ograniczona liczba zestawów materiałów edukacyjno-dydaktycznych (500 szt.), obowiązuje kolejność zgłoszeń. Koszty wysyłki pokrywa ORGANIZATOR . Zestaw jest bezpłatny.

2.5.        Jednej SZKOLE przysługuje jeden zestaw materiałów edukacyjno-dydaktycznych.
W uzasadnionych przypadkach ORGANIZATOR  może dokonać odstępstwa od tej zasady i dostarczyć większą liczbę zestawów do SZKOŁY.

2.6.        W skład zestawu edukacyjnego wchodzi:

2.6.1.    10 plakatów edukacyjnych w formacie B2 z przeznaczeniem do zawieszenia
w salach lekcyjnych.

2.6.2.    Zeszyt z 22 scenariuszami lekcji oraz materiałami merytorycznymi dla nauczyciela.

2.6.3.    CD wraz z elektronicznymi wersjami przekazanych materiałów oraz 22 prezentacjami multimedialnymi do prowadzenia lekcji.

2.6.4.    Dyplom potwierdzający udział SZKOŁY w PROGRAMIE.

2.6.5.    Książeczki edukacyjne (format A6, ok. 36 stron) dla uczniów klas mundurowych z danej SZKOŁY.

2.7.        W zestawach znajdują się książeczki edukacyjne dla uczniów klas mundurowych z danej SZKOŁY. Przy rejestracji PRZEDSTAWICIEL zobligowany jest do podania dokładnej liczby uczniów, aby w zestawie znalazła się odpowiednia liczba książeczek.

2.8.        PRZEDSTAWICIEL odpowiada za dystrybucję książeczek edukacyjnych wśród uczniów klas mundurowych danej SZKOŁY.

2.9.        W przypadku wyczerpania zestawów edukacyjnych możliwe będzie otrzymanie wersji elektronicznej materiałów edukacyjnych po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej PROGRAMU.

§3 REJESTRACJA KLASY MUNDUROWEJ W KONKURSIE.

3.1.        KLASA mundurowa (dalej „KLASA”) chcąc wziąć udział w KONKURSIE działa przez PRZEDSTAWICIELA, który rejestruje pracę konkursową KLASY poprzez wypełnienie elektronicznego formularza konkursowy dostępnego na stronie www.proobronni-terytorialni.pl.

3.2.        KONKURS rozpoczyna się 20 października 2017 r. i trwa do 20 listopada 2017 r. Zgłoszeń prac konkursowych w KONKURSIE można dokonywać w terminie do 20 listopada  2017 r.

3.3.        PRZEDSTAWICIEL rejestrujący udział danej KLASY w KONKURSIE akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów na ich udział w KONKURSIE na warunkach określonych w regulaminie i ponosi wyłączną odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Formularz zgody rodziców stanowi załącznik nr 1 (TP-K-1) do niniejszego regulaminu. Wypełniony i podpisany, przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych każdego ucznia KLASY biorącej udział w KONKURSIE formularz SZKOŁA przechowuje we własnym archiwum przez okres 5 lat, a ORGANIZATOR  ma prawo w każdej chwili poprosić szkołę o ich przedstawienie.

§4  ZASADY KONKURSU.

4.1.        Konkurs polega na przygotowaniu przez zarejestrowaną KLASĘ wydarzenia społecznego promującego postawy patriotyczne, przygotowanie proobronne, tradycję narodową, itp.

4.2.        Wydarzenie może mieć dowolną formę np. szkolenie proobronne, wykład edukacyjny, przedstawienia lub wystawy promującej ważne postacie i wydarzenia z dziejów Polski.

4.3.        Z przygotowanego wydarzenia społecznego KLASA musi przygotować film trwający od 2 do 5 minut prezentujący dane wydarzenie, zwany dalej „PRACA”.

4.4.        PRACA powinna zostać zgłoszone przez formularz konkursowy znajdujący się na stronie PROGRAMU www.proobronni-terytorialni.pl w terminie do 20 listopada 2017 r. W formularzu konkursowym powinien zostać podany linki do filmu, który uprzednio został zamieszczony na dowolnej platformie online (np. YouTube, Vimeo).

4.5.        PRACA powinna stanowić twórczość uczniów KLASY zgłoszonej do KONKURSU.

4.6.        PRZEDSTAWICIEL zgłaszając formularz konkursowy w trybie wskazanym w § 4.4 regulaminu oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia PRACY w KONKURSIE, w szczególności posiada zgody wszystkich autorów PRACY, ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych uczniów, Dyrektora szkoły i Nauczyciela KLASY na zgłoszenie PRACY do KONKURSU, publikację prac, zdjęć lub/i wizerunku autorów, nauczyciela KLASY oraz na przeniesienie praw autorskich do utworu na rzecz ORGANIZATORA. Formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz o przeniesieniu praw autorskich do pracy konkursowe i zdjęć” stanowi załącznik nr 2 (TP-K-2) do niniejszego regulaminu. PRZEDSTAWICIEL ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. ORGANIZATOR  zapewnia, że prace konkursowe nie będą wykorzystywane do celów o komercyjnym charakterze, albowiem zamiarem ORGANIZATORA jest wyłącznie pokazanie nagrodzonych prac konkursowych i ich twórców w celach promocyjnych i informacyjnych dla rozpropagowania PROGRAMU i jego założeń.

4.7.        Wypełniony i podpisany przez uczniów, rodziców lub przedstawicieli ustawowych uczniów oraz Dyrektora szkoły formularz, stanowiący załącznik nr 2 (TP-K-2) szkoła przechowuje we własnym archiwum przez okres 5 lat, a ORGANIZATOR  ma prawo w każdej chwili poprosić szkołę o jego przedstawienie.

4.8.        PRZEDSTAWICIEL może wycofać z KONKURSU daną KLASĘ, ale wówczas traci prawo do możliwości otrzymania nagrody za pracę konkursową danej KLASY.

4.9.        ORGANIZATOR  ma prawo wykluczyć KLASĘ z KONKURSU w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu.

4.10.      Każda KLASA może wziąć udział w konkursie jeden raz w danym roku szkolnym.

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY.

5.1.        Rozstrzygnięcie KONKURSU nastąpi w terminie do 30 listopada 2017 r., poprzez podanie informacji o wynikach KONKURSU na stronie internetowej www.proobronni-terytorialni.pl.

5.2.        Pulę nagród w Konkursie stanowią:

a)    pięć szkoleń strzeleckich z broni palnej dla uczniów pięciu najlepszych KLAS,

b)    200 treningowych opasek uciskowych dla dwudziestu najlepszych KLAS.

5.3.        Całkowita wartość nagród w Konkursie wynosi 52.600,00 złotych brutto.

5.4.        Nagrody w Konkursie otrzymają SZKOŁY, z których zgłoszone prace konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez komisję powołaną przez ORGANIZATORA, z punktu widzenia wartości artystycznej i oryginalności, a także z punktu widzenia kryterium innowacyjnego odzwierciedlenia przez pracę tematu, określonego w par. 4.1 i 4.2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele powołani przez ORGANIZATORA .

5.5.        Nagrody zostaną rozdane wg następujących zasad:

a)    Pięć najwyżej ocenionych PRAC zostanie nagrodzonych szkoleniem strzeleckim na broni palnej kbk AK oraz dziesięcioma treningowymi opaskami uciskowymi,

b)    Kolejnych 15 najwyżej ocenionych PRAC zgłoszonych ze SZKÓL zostanie nagrodzonych 10 treningowymi opaskami uciskowymi.

5.6.        Nagrody rzeczowe mogą zostać oficjalnie wręczone PRZEDSTAWICIELOM przez ORGANIZATORA w siedzibie szkoły, bądź dostarczone do SZKÓŁ kurierem
w terminie do 20 grudnia 2017 r.

5.7.        PRZEDSTAWICIEL zobowiązany jest odesłać listem poleconym w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia nagród, na adres ORGANIZATORA, podpisaną „Listę Odbioru Nagród”, stanowiącą załącznik nr 3 (TP-K-3) do niniejszego regulaminu. Dokument ten jest potwierdzeniem, iż nagrody trafiły zgodnie z założeniami konkursu do SZKOŁY. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, PRZEDSTAWICIEL zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu ORGANIZATOROWI otrzymanych nagród, chyba że przed zażądaniem zwrotu, ORGANIZATOR wyznaczy jeszcze Przedstawicielowi dodatkowy 14 dniowy termin na dopełnienie formalności.

5.8.        Nagrodzeni nie mogą żądać zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

5.9.        PRZEDSTAWICIEL wyraża zgodę na podanie informacji o udziale uczniów danej KLASY w KONKURSIE na stronie internetowej www.proobronni-terytorialni.pl, na Facebooku PROGRAMU oraz w mediach w celu podania do publicznej wiadomości informacji o KONKURSIE.

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE.

6.1.        Jeśli dana SZKOŁA podlega obowiązkowi podatkowemu, jest zobowiązana do uiszczenia należnego podatku dochodowego w dniu wydania nagrody.

6.2.        Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym KONKURSIE w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest ORGANIZATOR. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie udzielenie zgody eliminuje danego uczestnika z brania przez niego udziału w KONKURSIE.

6.3.        Przetwarzanie danych osobowych przez PRZEDSTAWICIELA, to jest zbieranie danych uczestników KONKURSU i ich rodziców/przedstawicieli, przechowywanie oświadczeń i zgód (stanowiących Załączniki nr 1 i 2), odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ORGANIZATOREM a PRZEDSTAWICIELEM, stanowiącej Załącznik nr 4 (TP-K-4). Do zawarcia umowy dojdzie w trakcie procesu wypełniania przez PRZEDSTAWICIELA elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 3.1., poprzez zaznaczenie opcji stanowiącej potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją oraz akceptacją i zgodą na zawarcie stanowiącej Załącznik nr 4 do regulaminu, umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

7.1.        Przedstawiciele mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia publikacji wyników KONKURSU. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres ORGANIZATORA podany powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Proobronni-Terytorialni – Reklamacja’’. ORGANIZATOR rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły do ORGANIZATORA w określonym w regulaminie terminie, nie dalej niż 10-tego dnia od dnia publikacji wyników.

7.2.        Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA w ciągu 7 dni od ich wpłynięcia. ORGANIZATOR poinformuje pisemnie SZKOŁĘ zgłaszającą reklamację o zajętym stanowisku.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

8.1.        Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie ORGANIZATORA w Warszawie przy ul. 11 listopada 17/19 oraz na stronie internetowej www.proobronni-terytorialni.pl

8.2.        Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: program@fia.com.pl

8.3.        W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

NAPISZ DO NAS

Odpiszemy w ciągu 24 h.

Not readable? Change text. captcha txt